เป้าหมายที่แท้จริงในการพัฒนา EASTERN ECONOMIC CORRIDOR (EEC)